CZEN

Veřejné zakázky a soutěžní právo

Veřejná podpora

Náš podnik zvažuje podání žádosti o dotaci v souvislosti se současnou situací. Máme pochybnosti o jejím souladu s pravidly veřejné podpory EU. Když dotaci v této situaci přijmeme, nehrozí nám, že ji budeme muset vracet? Jak můžeme posoudit rizikovost konkrétní dotace?

Ano, toto riziko skutečně existuje. Při posuzování konkrétní dotace je primárně nezbytné vyhodnotit, zda se jedná o veřejnou podporu ve smyslu ustanovení čl. 107 SFEU, tedy podporu poskytovanou selektivně. Univerzálně dostupné programy formálně veřejnou podporou nejsou. Existuje-li ale objemové omezení (např. u úvěrů COVID I a II), nejedná se o univerzálně dostupný program. Obecně jsou také povoleny veřejné podpory, které spadají do kategorie de minimis, nebo jsou povoleny nařízením o blokové výjimce. Evropská Komise navíc vydala v souvislosti s nákazou COVID-19 tzv. Dočasný rámec veřejné podpory, kde vymezila další povolené způsoby poskytování veřejné podpory dotčeným podnikům či sektorům. Soulad konkrétních programů s Dočasným rámcem ale musí Komise schválit. Seznam schválených programů je dostupný na stránkách Komise. ČR má zatím schválený pouze jediný (Technologie COVID). Na schválení dalších se pracuje. Vždy je však nezbytné dodržovat pravidla konkrétního programu a zejména dbát na pravdivost a úplnost souvisejících prohlášení. Jejich porušení je často sankcionováno úplným nebo částečným vrácením čerpané podpory.

Michal.Petr@JSK.cz; Lenka.Petrakova@JSK.cz, +420 607 553 006

20. 4. 2020

Koordinace distribuce výrobků

Společně s dalšími výrobci komponent jsme vyvinuli plicní ventilátor, který chceme uvést na trh. Rádi bychom mezi sebou ujednali, že budeme veškeré dodávky komponent i vyrobených ventilátorů koordinovat skrze společný podnik, který bude jediný oprávněn od nás nakupovat a ventilátory jako celek dodávat. Neporušuje takový postup pravidla hospodářské soutěže?

Je-li  taková dohoda uzavírána z důvodu zajištění efektivní a včasné distribuce plicních ventilátorů do nemocnic, pravděpodobně nebude představovat riziko. Evropské soutěžní úřady, včetně ÚOHS, totiž vydaly prohlášení, podle kterého nebudou za protisoutěžní považovány dohody nezbytné pro zamezení výpadků v dodávkách potřebných v současné situaci, budou-li mít dočasný charakter. Ujednání směřující k zajištění včasných a efektivních dodávek zdravotnických přístrojů nezbytných při boji s nákazou COVID-19 by navíc pravděpodobně naplňovalo i podmínky ustanovení čl. 101 odst. 3 SFEU a nebylo by tak považováno za zakázané podle čl. 101 odst.1 SFEU. Přesáhnou-li účinky dohody kritické období nákazy, musí být posouzena podle pravidel vztahujících se na dohody konkurentů, kterým nejspíš nevyhoví.

Michal.Petr@JSK.cz; Lenka.Petrakova@JSK.cz, +420 607 553 006

13. 4. 2020

Změna tržního podílu

Jsme importérem a distributorem specializovaných nástrojů. Vždy jsme měli poměrně silnou konkurenci a náš celkový tržní podíl byl těsně pod 15% de minimis hranicí. Z této doby máme uzavřeno několik rámcových smluv s odběrateli s doložkou regionální exkluzivity. Pandemie naše konkurenty prakticky vyřadila a máme mnoho poptávek od nových zákazníků, kteří ale působí v regionech, na které jsme podepsali exkluzivitu. Máme povinnost sjednané exkluzivity dodržovat i v takové situaci?

Pro účely posouzení souladu jakékoli dohody se soutěžním právem je zásadní aktuální stav a nikoli stav, za kterého byla uzavírána. Proto se i Vámi uzavřené dohody mohou ocitnout v rozporu se soutěžním právem až vlivem změny Vašeho postavení na relevantním trhu. Taková změna by pak ve vztahu k již existujícím dohodám založila následnou nemožnost plnění a zánik takového závazku. Zdaleka ne všechny dohody o exkluzivitě jsou ovšem zakázány. Zejména pokud Váš tržní podíl a současně tržní podíl Vašeho zákazníka, nepřesáhnou 30 %, uplatní se na tyto vztahy bloková výjimka o vertikálních dohodách, která některé druhy exkluzivity povoluje a ze závazku exkluzivity byste se tak nemohli s odkazem na protiprávnost a následnou nemožnost plnění vyvázat.

Michal.Petr@JSK.cz; Lenka.Petrakova@JSK.cz, +420 607 553 006

10. 4. 2020
« Předchozí 1 2 Následující »
Archiv článků