CZEN

Nemovitosti

Development, smlouvy o dílo

Jsem generální dodavatel stavby a uzavřel jsem smlouvu o dílo. Kvůli pandemii jsou moji subdodavatelé v prodlení a já nebudu schopen dílo dokončit včas. Je to i v této nelehké situaci moje povinnost?

Většina smluv o dílo podrobně definuje případy vyšší moci, které mají vliv na provádění stavby, a jejich následky, a je tedy nutné v každém případě pečlivě analyzovat konkrétní smlouvu. Při absenci podrobnější úpravy ve smlouvě, lze obecně říct, že závazek dílo dokončit i přes výskyt vyšší moci nadále trvá, ale dodavatel je zproštěn odpovědnost za prodlení vyšší mocí způsobené. O vyšší moc ze zákona půjde, pokud splnění závazku dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka. Je tedy třeba zvážit, zda pandemie a přijatá vládní opatření skutečně způsobila prodlení dodavatelů a tím i Vás, či zda šlo tuto překážku nějak překonat.

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

1. 4. 2020

Uzavření obchodů / restaurací / obchodních center

V důsledku pandemie a uzavření celého obchodního centra jsem byl/a nucen/a uzavřít svůj obchod. Mohu po obchodním centru jako pronajímateli požadovat kompenzaci?

Vzhledem k tomu, že pronajímatel byl z důvodu nouzového stavu a nařízení vlády nucen obchodní centrum uzavřít, jednalo se tedy o nepřekonatelnou a nepředvídatelnou překážku v důsledku vyšší moci. Po pronajímateli tedy nelze náhradu škody požadovat. Tím, že původně vláda opřela mimořádná opatření o zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), otevřela tím možnost dožadovat se náhrady škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními po státu. Určitou nejasnou otázkou v tomto kontextu je, zda by stát byl povinen nahradit jen skutečnou škodu či i ušlý zisk. Vláda nicméně 23. března 2020 své původní rozhodnutí neprodloužila a současná mimořádná opatření jsou odůvodněna zákonem číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který nárok na náhradu škody nedává. V této otázce tedy nyní rozhodně není jasno, ale lze doporučit se Vaším nárokem na náhradu újmy obrátit na stát a posléze i na soud.

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

2. 4. 2020

Ukončení nájemních smluv

Mohu se jako nájemce v důsledku pandemie domáhat ukončení nájemní smlouvy?

Ukončování nájemních smluv má obvykle specifickou úpravu v nájemní smlouvě, která se může od zákonné úpravy výrazně lišit, proto doporučujeme nejprve důkladně prostudovat podmínky nájemní smlouvy. Dle zákona je obecně možné ukončit smlouvu, pokud se plnění podle této smlouvy stane nemožné. Musí se ale jednat o trvalou nemožnost plnění, tzn. nikdy v budoucnosti nebude možné znovu plnit. V případě pandemie předpokládáme, že se jedná o plnění nemožné pouze dočasně. Nájemní smlouvu tedy nelze ukončit pouze z důvodu pandemie.

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

1. 4. 2020
« Předchozí 1 2 Následující »
Archiv článků