CZEN

JŠK Legal Flash

Jaké změny přináší zákon o evidenci skutečných majitelů?

Skuteční majitelé obchodních korporací a jiných právnických osob musí být evidováni už delší dobu. Čerstvě přijatý zákon ale podstatně rozšiřuje spektrum těch, kteří budou za skutečného majitele považováni. Údaje o skutečném majiteli budou navíc nově veřejné. Ale pozor, nejzásadnější změny spočívají v sankcích za nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele: zákaz výplaty zisku, zákaz výkonu hlasovacích práv a nemožnost domáhat se práv z vybraných smluv u soudu. 

1. 2. 2021

Nejvyšší soud: Jednání v omylu při uzavírání převodních smluv

Nejvyšší soud oprášil a doplnil svou judikaturu na téma jednání v omylu při uzavírání převodních smluv a připomenul vztah právní prověrky, prohlášení převodce a tzv. disclosure. Podle soudu je v režimu starého občanského zákoníku jednání v omylu neplatné, pokud se jedná o podstatný a současně omluvitelný omyl. O podstatný omyl se jedná za předpokladu, že (ne)pravdivost skutečnosti je pro právní jednání rozhodující, tedy pokud by jednající osoba o omylu věděla, smlouvu by vůbec neuzavřela. Omyl nabyvatele je omluvitelný, postupoval-li s obvyklou mírou opatrnosti, za kterou lze považovat i skutečnost, že za předpokladu omezené právní prověrky smlouvu uzavřel důvěřujíc v pravdivost prohlášení převodce, ledaže již při uzavírání smlouvy bylo zjevné, že tato prohlášení nejsou pravdivá. Zjednodušeně, nemá-li kupující možnost provést zevrubnou prověrku společnosti, pak jej chrání důvěra v prohlášení prodávajícího a tato důvěra je považována za obvyklou míru opatrnosti. Bylo-li pak prohlášení prodávajícího nepravdivé, kupující jednal v omluvitelném omylu.

7. 1. 2021

Hromadné žaloby: Evropský parlament definitivně schválil směrnici o zástupných žalobách

Směrnice členským státům ukládá zajistit mechanismy pro zástupné žaloby ve spotřebitelských sporech. Žalobcem v těchto případech budou moci být zejména spotřebitelské organizace ale i veřejnoprávní subjekty určené jednotlivými členskými státy. Při splnění speciálních kritérií bude těmto subjektům umožněno podávat i žaloby v jiných členských státech.  Směrnice nabude účinnosti na Štědrý den a členské státy by ji měly transponovat do dvou let. Po několika citelných úpravách českého návrhu zákona o hromadném řízení čeká nyní na první čtení v Poslanecké sněmovně verze, podle které by mělo být hromadné řízení v ČR přípustné také jen ve spotřebitelských sporech. Žalobci by podle něj mohli být kromě neziskových spotřebitelských organizací také sami spotřebitelé. S cílem snížit riziko jejich zneužitelnosti aktuální návrh oproti těm dřívějším zejména neumožňuje hromadné žaloby podávat ohledně jiných než spotřebitelských nároků a zástupcem skupiny žalobců nesmí být komerční subjekt.

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES)

22. 12. 2020
Archiv článků