CZEN

JŠK Legal Flash

Nejvyšší soud omezil možnost provést započtení na pohledávku, o které je vedeno řízení

Doposud platilo, že se soudy zabývaly námitkou započtení i v případě, kdy žalovaný provedl hmotněprávní započtení na žalovanou pohledávku až v průběhu odvolacího řízení. Takové započtení totiž představovalo novou skutečnost, která nastala až po vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně a v prvoinstančním řízení tedy nemohla být uplatněna a nevztahovaly se na ni proto ani následky koncentrace. Nově vyslovil Nejvyšší soud názor, že odvolací soudy nemají přihlížet ke kompenzačním projevům učiněným po vyhlášení prvoinstančního rozsudku, pokud již nebyly v prvním stupni řízení tvrzeny a prokázány všechny skutečnosti vzniku, výše a splatnosti takto započítávané pohledávky, přestože již v té době existovaly. Nepřihlédnutí k takovému kompenzačnímu projevu se navíc podle Nejvyššího soudu projeví v hmotněprávní rovině tím, že nenastanou účinky započtení a pohledávky nezaniknou, a to ani v případě, že bylo započtení provedeno mimo soudní řízení.

(NS 31 Cdo 1475/2020)

30. 3. 2021

Zaměstnavatelé s alespoň 50 zaměstnanci budou povinně testovat zaměstnance na COVID-19

A to již od března s frekvencí alespoň jedenkrát týdně. Umožněno bude testování u poskytovatele zdravotních služeb i samotestování na pracovišti. U zaměstnavatelů s alespoň 250 zaměstnanci testování probíhá již od 3. března, od 12. března by pak měla být zaměstnanci umožněna osobní přítomnost na pracovišti jen s negativním testem absolvovaným v posledních 7 dnech. Na zaměstnavatele s 50 až 249 dopadnou stejné povinnosti, pouze s drobným rozdílem v termínech (5. a 15. března). Zaměstnanci mají povinnost testy podstoupit, a to s výjimkou zaměstnanců, kteří již onemocnění prodělali a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Testováni nemusí být také zaměstnanci na home office, kteří nedochází na pracoviště. Menší zaměstnavatelé mohou testování provádět dobrovolně. 

4. 3. 2021

Prověřování zahraničních investic

Od 1. května 2021 vstoupí v účinnost zákon o prověřování zahraničních investic upravující investice směřující do ČR ze zemí mimo EU, které představují bezpečnostní riziko. Regulace se týká zejména investic do kritické infrastruktury, komunikací či vývoje a výroby vojenského materiálu včetně zboží dvojího užití. Pro takové investice bude vyžadováno předchozí povolení státu. Zahraniční investice do ostatních oblastí budou moci být zpětně prověřovány až po dobu pěti let od jejich realizace. Budou-li shledány jako rizikové, může být jejich další trvání zakázáno a sankcionováno (např. prodejem majetku či majetkové účasti). Zahraniční investoři mohou zamýšlené investice předběžně konzultovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, čímž se mohou vyvarovat právní nejistoty.

17. 2. 2021
Archiv článků