CZEN

JŠK Legal Flash

Je diskriminací, je-li zvýšené odstupné poskytnuto jen zaměstnancům končícím na základě dohody, nikoli výpovědi dané zaměstnavatelem? Podle Nejvyššího soudu ne.

V projednávané věci kolektivní smlouva přiznávala vyšší odstupné pro případ, kdy byl pracovní poměr rozvázán z organizačních důvodů dohodou a nikoliv výpovědí. Výše odstupného se pak lišila i dle příjmu zaměstnance. Ačkoliv měl dotčený zaměstnanec zájem na ukončení pracovního poměru dohodou (aby získal zvýšené odstupné), zaměstnavatel přesto přistoupil k výpovědi. Zaměstnanec v tom spatřoval diskriminaci a zvýšené odstupné nárokoval u soudu. Podle Nejvyššího soudu však platí, že pokud zaměstnavatel využije své zákonem dané dispozice ukončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí, nelze to považovat za nerovné či diskriminační zacházení. Takové zacházení rovněž nelze spatřovat ve skutečnosti, že je výše odstupného diferenciována v závislosti na způsobu rozvázání pracovního poměru a na výši příjmu jednotlivých zaměstnanců.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. května 2020, sp. zn. 21 Cdo 68/2020) 

28. 7. 2021

(Ne)Bezpečná nezbytná cesta

K řádnému užívání nemovitosti je potřeba, aby k ní měl její vlastník zajištěn přístup z veřejné komunikace. Ne všechny nemovitosti jsou ale s veřejnou komunikací přímo spojeny. Vlastník se pak musí dohodnout se sousedem na zřízení práva užívání za účelem průjezdu ke své nemovitosti. Nedohodnou-li se, může požádat soud o zřízení nezbytné cesty. Soud ale nezbytnou cestu nepovolí, pokud si nedostatek přístupu přivodil vlastník sám z hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Dle Nejvyššího soudu může hrubou nedbalostí za určitých okolností být nabytí nemovitosti bez zajištěného spojení s veřejnou cestou. Avšak koupi nemovitosti bez zajištěného přístupu nelze automaticky chápat jako hrubou nedbalost. Je nutné posoudit, zda nabyvatel při koupi věděl o absenci přístupu k nemovitosti, jak s uvedenou informací naložil a zda se pokusil přístup získat již před jejím nabytím. Pokud se tedy rozhodnete kupovat nemovitost, doporučujeme provést právní analýzu přístupu k ní. Není-li přístup zajištěn, učiňte kroky k zajištění ještě před dokončením transakce, neboť na institut nezbytné cesty se nelze vždy spoléhat.

(NS 22 Cdo 3242/2015, NS 22 Cdo 2432/2016, NS 22 Cdo 1826/2020)

8. 7. 2021

Může zaměstnavatel odstoupit od konkurenční doložky bez uvedení důvodu?

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli odstoupit od konkurenční doložky pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Dle dosavadní judikatury Nejvyššího soudu však navíc platilo, že ani pokud to bylo mezi stranami ujednáno, není možné odstoupit bez uvedení důvodu. Uvedený závěr odmítl Ústavní soud, který jej označil za nepřípustné soudcovské dotváření práva. V praxi to znamená, že zaměstnavatel bude moci od konkurenční doložky odstoupit i bez uvedení důvodu. Bude nicméně vždy třeba zkoumat, zda ze strany zaměstnavatele nedošlo ke svévoli či zneužití práva, na základě čehož by odstoupení mohlo být neplatným.

(Nález Ústavního soudu ze dne 21. května 2021 spisové značky II. ÚS 1889/19)

18. 6. 2021
« Předchozí 1 3 4 5 6 7 8 9 11 16 21 Následující »
Archiv článků