CZEN

JŠK Legal Flash

Nařízení o crowdfundingu

10. listopadu 2021 (pozn. alternativně, pokud bude LF uveřejněn 10/11 Dnes) nabývá účinnosti nařízení o crowdfundingu, které harmonizuje pravidla tohoto alternativního zdroje financování. Nařízení klade na poskytovatele on-line platforem, jako zprostředkovatele mezi investory a vlastníky projektů, vyšší nároky. Poskytovatelé musí zajistit, že projekty na jejich platformách jsou vybírány odborně, spravedlivě a transparentně. Nařízení zavádí přísnější informační povinnost vůči investorům, zahrnující každoroční zveřejňování míry selhání projektů a předložení informačního dokumentu, který bude obsahovat podrobnosti o financovaném projektu, prohlášení o odpovědnosti vlastníka projektu, principy skupinového financování, rizikové faktory a práva investorů. Poskytovatelé jsou do jednoho roku povinni získat povolení od České národní banky, která však do dnešního dne nezveřejnila podmínky pro jeho získání. Cílem nařízení je zvýšená ochrana investorů a sjednocení podmínek trhu.

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937)

10. 11. 2021

Ručitel není oprávněn namítnout věřiteli započtení dlužníkovou pohledávkou

Nejvyšší soud ve sbírkovém rozhodnutí ve věci SELECTA judikoval, že v právních poměrech podléhajících novému občanskému zákoníku není ručitel oprávněn použít při obraně proti věřiteli námitku započtením pohledávky, kterou má vůči věřiteli primární dlužník. Nejvyšší soud se tak přiklonil na stranu těch výkladů, podle nichž nový občanský zákoník obsahově změnil právní úpravu této otázky oproti obchodnímu zákoníku, ačkoli v důvodové zprávě k NOZ taková změna nebyla avizována.

Rozsudek NS sp.zn. 23 Cdo 2475/2019 ze dne 19.05.2021

14. 10. 2021

Pasivní legitimace ve sporech o náhradu škody z protisoutěžního jednání

Soudní dvůr EU judikoval, že osoby poškozené protisoutěžním jednáním určitého soutěžitele musí mít možnost se žalobou u vnitrostátních soudů domáhat náhrady škody jak po mateřské společnosti, která byla za konkrétní jednání sankcionována Komisí, tak po její dceřiné společnosti. Žalobce bude muset v civilním řízení prokázat, že žalovaná dceřiná společnost tvoří se sankcionovanou mateřskou společností jednu hospodářskou jednotku, samotnou existenci protisoutěžního jednání již ale dceřiná společnost rozporovat nemůže.

Rozsudek Soudního dvora EU sp. zn. C-882/19 ze dne 6. 10. 2021

28. 10. 2021
Archiv článků