CZEN

JŠK Legal Flash

Soudní dvůr Evropské unie nastavil pravidla pro sampling

Sampling může představovat zásah do práv výrobce zvukového záznamu, pokud je proveden bez jeho svolení. Takový je závěr rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce ve sporu průkopníků elektronické hudby Kraftwerk, který před německými soudy zuří již dvacet let, a jehož předmětem je spor o dvouvteřinový vzorek z písně Metall auf Metall. Přesto, že samotná technika samplingu spadá pod svobodu umění chráněnou Listinou základních práv EU, lze podle Soudního dvora zvukový vzorek (sample) bez svolení výrobce užít při tvorbě nového díla pouze v případě, že není v takovém díle rozpoznatelný. V opačném případě se jedná o rozmnožování tohoto zvukového záznamu po částech, a jako takové spadá pod výlučné právo přiznané výrobci záznamu.

(Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2019. Věc C-476/17)

27. 8. 2019

SDEU: Provozovatelé internetových stránek mohou čelit právním rizikům v souvislosti s všudypřítomným Facebook „Like“ tlačítkem

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl, že provozovatelé internetových stránek mohou být spolu se společností Facebook Ireland odpovědní za sběr a sdílení osobních údajů svých uživatelů. Modul společnosti Facebook začleněný do webových stránek totiž při samotném načtení stránky Facebooku předává některé osobní údaje uživatelů těchto stránek (například jejich IP adresy), a to bez jejich vědomí a nezávisle na tom, zda jsou zároveň jeho uživateli. Podle SDEU je tak provozovatele možné v rozsahu sběru a přenosu dotčených údajů považovat spolu se společností Facebook za správce ve smyslu směrnice č. 94/46, a měli by si od svých uživatelů zajistit předchozí souhlas s takovým zpracováním. Tento rozsudek byl vydán v řízení o předběžné otázce a je tak závazný pro ostatní vnitrostátní soudy projednávající podobný problém. Lze předpokládat, že závěry v něm uvedené půjde použít i při účinnosti GDPR.

(Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2019. Věc C-40/17)

27. 8. 2019

Nařízení Evropské unie odstraňuje povinnost opatřovat některé veřejné listiny s apostilou

Nařízení EU zavádí zjednodušení správních formalit pro pohyb některých veřejných listin a jejich ověřených kopií mezi orgány členských států EU. Některé veřejné listiny tedy již nadále nebude třeba opatřovat apostilou při předložení orgánům členských států EU. Občané EU navíc získávají možnost zažádat o vícejazyčný standardní formulář, který (pokud to orgán členského státu EU uzná za dostatečné) nahradí nutnost překladu daného dokumentu. Nařízení se kromě dalších dokumentů vztahuje též na doklad neexistence záznamu v rejstříku trestů, což se jeví jako velmi praktické při obsazování orgánů obchodních korporací zahraničními osobami. Ačkoliv je nařízení plně účinné již od února tohoto roku, není prozatím v praxi příliš využívané.

(Nařízení Evropského parlament a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016)

6. 8. 2019
Archiv článků