CZEN

JŠK Legal Flash

V případě pochybností v zápis v katastru nemovitostí je nutné tento zápis ověřit, nelze se spoléhat na dobrou víru

Nejvyšší soud v nedávné době rozhodl, za jakých podmínek může zástavní věřitel nabýt zástavní právo od zástavce, který je v rozporu se skutečností zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník zástavy. Ačkoliv běžná opatrnost zásadně nezahrnuje povinnost činit aktivní kroky směřující k ověření správnosti zápisu v katastru nemovitostí, v konkrétním případě si byl zástavní věřitel vědom okolností, které měly vzbudit pochybnosti o správnosti tohoto zápisu. Pokud jsou nabývající osobě takové okolnosti známy, nelze se bez ověření těchto okolností dobré víry v zápis v katastru nemovitostí dovolat. Těmito okolnostmi mohou být poznámka spornosti, probíhající soudní řízení o určení vlastnického práva nebo jiné faktické skutečnosti zjištěné například v rámci právní prověrky (due diligence).

(Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 4540/2018 z dne 25. června 2019)

13. 11. 2019

Jednotná pravidla pro zvýšenou ochranu whistleblowerů v celé EU nejpozději od roku 2021

Rada Evropské unie na počátku října přijala směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Jejím účelem je zajištění vysoké úrovně ochrany těchto osob v řadě odvětví včetně zadávání veřejných zakázek, finančních služeb a AML nebo ochrany soukromí a osobních údajů, a to jak při oznamování v rámci dané organizace, tak i při oznamování veřejným orgánům. Směrnice přináší soukromým i veřejným organizacím povinnost zavedení bezpečných kanálů pro oznamování porušení příslušných předpisů a přijímání následných opatření. Členské státy budou muset též zavést úpravu vedoucí k zákazu jakýchkoli odvetných opatření a pokusů o ně. Od zveřejnění směrnice v Úředním věstníku budou mít členské státy dva roky na její provedení ve vnitrostátním právu.

23. 10. 2019

McDonald’s přišel o ochrannou známku „Mc“ v EU

Po nedávném zrušení ochranné známky „Big Mac” může přijít nadnárodní fastfoodový řetězec o výlučná práva k dalším ze svých ikonických označení. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO totiž nedávno částečně zrušil ochrannou známku „Mc“ z důvodu jejího neužívání. V rozhodnutí, které může být předmětem odvolání, EUIPO poukázal mimo jiné na to, že užívání označení „Mc“ v rámci názvů „McDonald’s“ nebo „McFlurry“, nenaplňuje požadavek řádného užívání ochranné známky v obchodním styku, neboť mění její rozlišovací způsobilost.

Povinnost ochranné známky aktivně používat na trhu – například umístěním na výrobcích či v reklamě, tedy není splněna, pokud podoba užívané známky se v podstatných znacích liší od podoby zapsané známky. Dovolené jsou pouze doplňkové změny, které nemění charakter označení jako takového, přičemž spojení známky s jiným chráněným označením přípustné není.

23. 10. 2019
Archiv článků