CZEN

JŠK Legal Flash

Blížící se povinnost zápisu konečného uživatele výhod do slovenského obchodního rejstříku – co Česká republika?

Do 31. prosince 2019 musí většina právnických osob zapsaných ve slovenském obchodním rejstříku podat návrh na zápis svého konečného uživatele výhod (tj. fyzickou osobu s alespoň 25% přímým nebo nepřímým podílem na hlasovacích právech, hospodářském prospěchu nebo základním kapitálu právnické osoby nebo jinak ji ovládající). Pokud takovou osobu nelze identifikovat, považují se za ni členové vrcholového managementu dané právnické osoby. Tyto údaje v současné době nejsou přístupné veřejnosti, pouze vybraným subjektům veřejné správy (soudy, daňové úřady apod.).

V České republice lhůta pro zápis skutečných majitelů uplynula 1. ledna 2019, avšak s případným nesplněním evidenční povinnosti nejsou v současné době spojeny žádné přímé sankce. To se však změní s připravovaným zákonem o evidenci skutečných majitelů, který by měl zavést nejen veřejnoprávní sankce až do výše 500 000 Kč, ale nezapsaným skutečným majitelům také znemožnit výkon hlasovacích práv v obchodních korporacích a výplatu podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích. Návrh zákona je nyní v rané fázi legislativního procesu.

22. 11. 2019

Zboží vyskládané na regálech v samoobslužné prodejně může být předmětem dohody o hmotné odpovědnosti

Zboží, které je umístěno na prodejně, je z povahy věci určeno k obratu nebo k oběhu bez ohledu na to, ve které části prodejny se nachází. Zaměstnanec neztrácí možnost osobní dispozice se zbožím jen z toho důvodu, že je „vyskládáno“ na regálech samoobslužné prodejny. § 252 odst. 1 zákoníku práce obsahuje pouze demonstrativní výčet hodnot, kterých se hmotná odpovědnost týká. Možnost „osobně disponovat“ se nevyčerpá pouze variantou, kdy odpovědný zaměstnanec vyloučí jiné osoby z možnosti nakládat se zbožím, ale i variantou, kdy je zboží přístupné tak, aby si zákazník mohl vybrat a sám se obsloužit pod dohledem odpovědného zaměstnance.

(Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 492/2019 ze dne 23. července 2019)

22. 11. 2019

Poslanecká sněmovna schválila očekávaný návrh rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů

Novela přináší zejména změny v oblasti corporate governace kapitálových společností, včetně otázek výkonu, vzniku a zániku funkce členů statutárních orgánů, distribuce vlastních zdrojů, monistického systému vnitřní správy akciových společností nebo zajištění větší ochrany práv společníků a třetích osob. Novela se dále pokouší vyjasnit řadu právně-technických ustanovení. Text návrhu zákona byl doručen Senátu, jehož schválení nyní podléhá. Účinnost je naplánována na 1. ledna 2021.

19. 11. 2019
Archiv článků