CZEN

JŠK Legal Flash

Právo na náhradu škody způsobené kartelem mají mít všichni poškození

Soudní dvůr Evropské unie v rámci řízení o předběžné otázce potvrdil, že právo členských států musí umožňovat přiznání práva na náhradu škody způsobené kartelem i osobám, které nejsou přímými účastníky trhu, na kterém takový kartel působí. Spor v původním řízení byl veden spolkovou zemí Horní Rakousko proti kartelu výrobců výtahů. Horní Rakousko poskytovalo zvýhodněné úvěry v rámci podpory výstavby bytových domů. V důsledku zvýšených cen výtahů způsobených kartelem Horní Rakousko poskytlo úvěry ve vyšším objemu a jím utrpěná škoda spočívala ve ztrátě možnosti tyto prostředky investovat s vyšší úrokovou sazbou. SDEU uzavřel, že i za takovou škodu může kartel odpovídat.

17. 2. 2020

Následky nepoučení pojistníka o právu odstoupit od smlouvy na životní pojištění

Soudní dvůr Evropské unie se v prosinci 2019 vyjádřil k výkladu směrnice Solvency II ohledně práva na odstoupení od smlouvy na životní pojištění a povinnosti pojistitele poučit o tomto právu.

Z jeho rozhodnutí vyplývá, že pokud pojišťovna svého klienta nepoučí o právu od smlouvy odstoupit nebo jej poučí se závažnými vadami (o závažnosti by v případě sporu rozhodoval soud), lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od pojistné smlouvy vůbec neběží – to platí i v případě, kdy se pojistník o právu odstoupit dozvěděl jinak, například z reportáže či internetu. Pojistník bude v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by byl omezen lhůtou, dokonce i tehdy, pokud již byla vypovězena a vypořádána (tj. pojistníkovi bylo vyplaceno odkupné), ledaže rozhodné právo smlouvy by důsledky nepoučení upravovalo jinak.

(Rozsudek SDEU ve spojených věcech C‑355/18 až C‑357/18 a C‑479/18 ze dne 19. prosince 2019)

13. 2. 2020

Pozdní vrácení služebního automobilu je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru

Zadržuje-li zaměstnanec (obchodní ředitel) neoprávněně (přes výzvu k vrácení) věc v majetku zaměstnavatele nemalé hodnoty (služební automobil) po dobu 17 dnů, dopustil se tím přímého útoku na zaměstnavatelův majetek a zneužil svého postavení jako zaměstnance, který měl tuto věc používat k plnění svých pracovních úkolů. Není rozhodné, zda byl při tom veden snahou vytvořit si „lepší vyjednávací pozici pro další jednání o trvání pracovního poměru“ či zda automobil jen zadržoval, nebo též užíval pro osobní potřebu. Tento (byť ze strany zaměstnance ojedinělý) útok na majetek zaměstnavatele je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem.

(Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 1631/2018 ze dne 18. září 2019)

3. 2. 2020
Archiv článků