CZEN

JŠK Legal Flash

Nejvyšší správní soud potvrdil oprávněnost pokuty za švarcsystém ve výši 1 mil. Kč

Dle Nejvyššího správního soudu (NSS) se jednalo o učebnicový příklad promyšleného tzv. švarcsystému (tedy skrytého zaměstnávání), když sedm OSVČ vykonávalo činnost dle následujících podmínek: většina OSVČ pracovala pouze pro daného odběratele a původně pro něj působili na základě dohody o provedení práce, užívali jen nástroje a firemní stejnokroje pronajaté od odběratele, neměli možnost ovlivnit výši odměny ani čas, místo a způsob výkonu práce, byli proškoleni v BOZP, museli se řídit manuálem odběratele a fakturovali prostřednictvím jeho jednotného systému. NSS potvrdil závěry inspekce práce, že ze strany OSVČ nešlo o poskytování služeb, neboť činnost naplňovala znaky závislé práce.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Ads 208/2019-33 ze dne 25. 6. 2020)

7. 12. 2020

Lex Covid II. Jaká opatření v oblasti insolvencí a exekucí se prodlužují či obnovují?

Zákon označovaný jako Lex Covid II reagující na trvající koronavirovou krizi nabude účinnosti v nejbližších dnech. Na základě Lex Covid II dochází k prodloužení lhůty, po níž nemá dlužník povinnost podat na sebe insolvenční návrh, jakož i prodloužení období, v němž je možné využít mimořádné moratorium dle insolvenčního zákona, v obou případech do konce června 2021. O prodloužení již probíhajícího mimořádného moratoria o další tři měsíce pak bude možné žádat i bez souhlasu věřitelů. Až do konce ledna 2021 pak dochází k odložení výkonu soudních rozhodnutí a exekucí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, ve kterých má dlužník místo trvalého pobytu. Ve vztahu k přikázání pohledávky z účtu se až do konce února 2021 prodlužuje období, v němž dlužník dostává vyšší výplatu z obstaveného účtu. 

12. 11. 2020

Ukončení pracovního poměru zaměstnance pro nadbytečnost a zajišťování jeho činnosti nadále na základě občanskoprávních smluv

Nejvyšší soud v nedávné době dovodil, že důvod k výpovědi pro nadbytečnost ze základního pracovněprávního poměru může nastat, pokud se zaměstnavatel kvůli úspoře finančních prostředků rozhodne dosavadní činnost vykazující kreativní prvky zajišťovat prostřednictvím externích dodavatelů na základě občanskoprávních smluv.

V daném případě došlo k výpovědi několika sólistek opery pro nadbytečnost za účelem snížení nákladů, neboť zaměstnavatel chtěl ke své činnosti více využívat externí umělce na základě občanskoprávních smluv o jejich účinkování pro jednotlivá představení. Podle soudu se nejednalo o výkon závislé práce, jelikož činnost výkonného umělce, u níž je kladen důraz na kreativitu a improvizaci, lze provádět i v podobě samostatné výdělečné činnosti.

(Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 2128/2019 ze dne 29. ledna 2020)

8. 10. 2020
Archiv článků