CZEN

JŠK Legal Flash

Kdo neobdrží ani polovinu hodnoty toho, co sám poskytl, může smlouvu do roka a do dne zrušit

Občanský zákoník zavedl nové pravidlo, podle kterého může strana ve lhůtě jednoho roku od uzavření smlouvy požadovat její zrušení, pokud plnění, které poskytla, je v „hrubém nepoměru“ k tomu, co obdržela od druhé strany – tzv. neúměrné zkrácení (§ 1793 a násl. OZ). Nejvyšší soud nyní vyjasnil, že tento „hrubý nepoměr“ nastává tehdy, neobdrží-li zkrácená strana zhruba ani polovinu (rozpětí 45 až 55 %) hodnoty toho, co sama poskytla. Od tohoto rozpětí se lze odchýlit, pouze budou-li pro to zvláštní důvody. V pochybnostech je namístě se přiklonit k závěru, že o neúměrné zkrácení nejde.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2022, sp. zn. 33 Cdo 42/2021, dostupný na klikněte zde) 14.3.2022

14. 3. 2022

Podporujeme ochranu duševního vlastnictví

Věděli jste, že letos je možné zažádat o proplacení právních služeb týkajících se duševního vlastnictví?

V rámci evropského programu Ideas Powered for Business je možné požádat o dva vouchery v hodnotě 2250 EUR, z nichž mohou malé a střední podniky usazené v EU financovat až 90% svých nákladů na předběžnou diagnózu a tvorbu efektivní strategie v oblasti duševního vlastnictví a současně na registraci ochranné známky, průmyslového vzoru či žádosti o patent.

O vouchery lze žádat až do 16. prosince 2022, ale celkový objem peněz v programu je omezen, neváhejte tedy moc dlouho. Naše expertka na duševní vlastnictví Hana Císlerová Vám poradí, zda a jak můžete o vouchery zažádat a jakým způsobem je lze využít.

hana.cislerova@JSK.cz

16. 2. 2022

Je možné pokračování režimu ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva po jeho odvolání z funkce? Dle Nejvyššího soudu ano.

Podle Nejvyššího soudu se člen představenstva a společnost mohou dohodnout, že jejich vztah upravený smlouvou o výkonu funkce, či souběžně uzavřenou manažerskou smlouvou, bude se změněným obsahem pokračovat i po odvolání člena představenstva z funkce. Ujednají-li si to stany, vztah ze smlouvy o výkonu funkce, či z manažerské smlouvy, může tedy v určitém rozsahu „přežít“ zánik funkce člena představenstva. Takto si lze např. dohodnout (a to i pouhým odkazem na obecné použití zákoníku práce pro daný vztah), že se členem představenstva bude po jeho odvolání z funkce postupováno obdobě jako při odvolání jmenovaného vedoucího zaměstnance dle zákoníku práce, tedy že po odvolání z funkce společnost nabídne (bývalému) členu představenstva jinou práci, a neučiní-li tak (nebo ten ji odmítne), ukončí společnost vztah výpovědí a bude (bývalému) členu představenstva do dne ukončení poskytovat plnění ve výši odpovídající odměně za výkon funkce.

(NS 27 Cdo 2837/2020 ze dne 22. září 2021)

19. 1. 2022
« Předchozí 1 2 3 4 6 11 16 21 Následující »
Archiv článků