CZEN

Financování

Moratorium na splácení úvěru III

Jak mám postupovat v případě, že mám zájem využít ochrannou dobu podle návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19?

Pokud chce dlužník využít ochrannou dobu (moratorium) na splácení úvěru musí v prvé řadě písemně, nebo jiným způsobem, který určí banka, oznámit, že má v úmyslu moratorium využít. Banka musí zajistit, aby alespoň jeden ze oznámení úmyslu o využití moratoria byl i prostřednictvím dálkového přístupu (např. emailem nebo datovou schránkou). Oznámení musí obsahovat identifikaci dlužníka, prohlášení o úmyslu využít ochrannou dobu dle zákona z důvodů negativního dopadu pandemie COVID-19 a identifikaci úvěru. Pokud není úvěr identifikován, platí, že se oznámení týká všech úvěrů sjednaných s touto bankou. Banka do 30 dnů potvrdí přijetí bezvadného oznámení nebo vyzve k odstranění vad oznámení. Tento postup však využijte až v momentě, kdy zákon nabude účinnosti. Nyní můžete kontaktovat svou banku a dohodnout se případně individuálně mimo zmiňovaný zákon. 

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

3. 4. 2020

Moratorium na splácení úvěru II

Na jaké úvěry se bude v případě schválení vládního návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 vztahovat moratorium na splácení? 

Moratorium na splácení úvěru se uplatní na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020 a dále na úvěry, které byly sice před 26. březnem 2020 sjednané, avšak nečerpané, pokud se jedná o úvěry, které jsou zajištěné nemovitostí nebo jejich účelem je financování nemovitostí nebo práv s nimi souvisejícími. Návrh zákona mimo jiné výslovně vylučuje použití moratoria na úvěry, kdy je dlužník ke dni 26. března 2020 o více než 30 dnů v prodlení, úvěry určené k obchodu s investičními nástroji, kontokorentní úvěry, investiční nástroje, leasingy a finanční záruky.

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

3. 4. 2020

Moratorium na splácení úvěru

V důsledku současné situace nejsem schopný/á splácet úvěr, který jsem získal/a na financování svého podnikatelského záměru. Jakým způsobem mám nastalou situaci řešit? 

Určitě se vyplatí oslovit Vašeho bankéře a začít s ním situaci řešit včas. 17. dubna 2020 nabyl účinnost zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který je závazný pro všechny banky. Na základě tohoto zákona může dlužník využít tří nebo šesti měsíční moratorium na splácení všech úvěrů a hypoték. Je-li dlužník právnickou osobou (společností), nemusí po dobu tohoto moratoria splácet jistinu úvěru. Dlužník bude ale muset dál hradit úrok dle úvěrové smlouvy. Pokud má dlužník dostatečné rezervy, má samozřejmě možnost toto moratorium nevyužít.

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

3. 4. 2020
« Předchozí 1 2 Následující »
Archiv článků